napište nám objednavky@popapat.cz
nebo zavolejte +420 730 585 995

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

A

Pro účely těchto Obchodních podmínek mají níže uvedené termíny následující význam:

„Prodávající“ je Popapat s.r.o. , Sadová 603 , Frýdek-Místek

„Ceník“ je ceník vydávaný Prodávajícím, kterým jsou určeny ceny jednotlivých druhů Zboží. Ceník je uveřejněn na internetových stránkách Prodávajícího www.zdravekrabicky.cz.

„Kupní cena“ je cena Zboží, vypočítaná Prodávajícím jako násobek Zboží dodaného Kupujícímu a ceny Zboží určené Ceníkem.

„Kupující“ je fyzická nebo právnická osoba, která s Prodávajícím uzavře kupní smlouvu na dodávku Zboží prostřednictvím závazné objednávky.

„Zboží“ jsou produkty Prodávajícího z řady Hubnu zdravě, Zdravý oběd, Krabičky na míru  - balená chlazená jídla odpovídající různým kalorickým hodnotám.

B

 • Prodávající se zavazuje vyrobit Zboží dle objednávky Kupujícího, Zboží Kupujícímu dopravit na své náklady do místa určeného Kupujícím a tam Zboží odevzdat Kupujícímu způsobem uvedeným v odst. C tohoto článku.  
 • Řidič rozvážející Zboží předá Zboží Kupujícímu nebo osobě Kupujícím určené. Pokud je Kupujícím určeno odevzdání Zboží bez osobního předání tj. „pověšení na kliku“, má se za to, že Kupující Zboží převzal okamžikem uskutečnění neosobního předání. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za případnou ztrátu, odcizení nebo znehodnocení Zboží. Okamžikem odevzdání Zboží Kupujícímu přechází na Kupujícího nebezpečí škody na Zboží.
 • Prodávající se zavazuje informovat Kupujícího o aktuální nabídce Zboží prostřednictvím jídelníčku uveřejněného na internetových stránkách Prodávajícího www.zdravekrabicky.cz a dále o aktuální ceně Zboží prostřednictvím Ceníku uveřejněného na internetových stránkách Prodávajícího www.zdravekrabicky.cz.
 • Prodávající se zavazuje vyrábět Zboží dle platných norem a předpisů ČR s použitím kvalitních a čerstvých surovin a dále se zavazuje informovat Kupujícího o složení Zboží. Tuto informace sdělí Prodávající Kupujícímu prostřednictvím etikety umístěné na Zboží.
 • Zboží je dodáváno v chlazeném stavu. Zboží musí být až do jeho konzumace udržováno v chladu. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za jakost Zboží, pokud po odevzdání Zboží Kupujícímu dojde k porušení skladovacích podmínek.
 • Zboží musí být spotřebováno do dne uvedeného na štítku. Po otevření je nutné Zboží ihned spotřebovat.

C

 • Kupující se zavazuje objednané Zboží v místě jím určeném od Prodávajícího převzít a uhradit Prodávajícímu za toto Zboží řádně a včas Kupní cenu dle čl. D těchto Obchodních podmínek.
 • Kupující se zavazuje informovat Prodávajícího o všech zdravotních komplikacích, které mohou mít negativní vliv v kombinaci se Zbožím (např. alergie na jídlo, diabetes atd.). 
 • Kupující je povinen sdělit Prodávajícímu změny objednávky, jako je zejména změna místa dodání Zboží, množství či skladby Zboží, změna způsobu hrazení Kupní ceny Zboží, zrušení objednávky Zboží, ve lhůtě nejpozději 3 dny přede dnem dodání Zboží. Změnám, o kterých je Prodávající informován v kratší lhůtě, než je uvedeno v předchozí větě, nemusí být z objektivních důvodů ze strany Prodávajícího vyhověno. Neprovedení Kupujícím požadované změny v kratším termínu nemá vliv na povinnost Kupujícího uhradit Prodávajícímu Kupní cenu Zboží a nezakládá ani Kupujícímu právo na slevu z Kupní ceny, reklamaci Zboží nebo jinou případnou kompenzaci ze strany Prodávajícího.
 • Změnu objednávky Zboží či zrušení objednávky Zboží je možno provést v pracovní dny na emailu objednavky@zdravekrabicky.cz a/nebo na telefonním čísle +420 730 58 59 95. Zboží je možno objednat kromě výše uvedeného emailu a telefonních čísel také prostřednictvím internetových stránek Prodávajícího  www.zdravekrabicky.cz.
 • V případě zrušení objednávky a nevyčerpání všech objednaných dní, je klientovi vystaven dobropis na nevyčerpané dny a částka je vrácena na bankovní účet klienta. Celková vrácena částka je ponížena o náklady s tímto spojené. Náklady za předčasné ukončení objednávky jsou stanoveny na 500,-Kč bez DPH, pokud se obě strany nedohodnou jinak. 
 • Objednávky, změny či zrušení uskutečněné v rozmezí 00:00 hod. – 12.00 hod. daného pracovního dne se registrují k dodávce Zboží, která se má uskutečnit druhého dne po uplynutí daného pracovního dne.
 • Objednávky, změny či zrušení uskutečněné v rozmezí 12.00 hod. – 23:59 hod. daného pracovního dne se registrují k dodávce Zboží, která se má uskutečnit třetího dne po uplynutí daného pracovního dne.
 • Kupující uděluje Prodávajícímu souhlas se zpracováním osobních údajů potřebných pro činnost Prodávajícího, souhlas s archivací dat a souhlas s možností využití kontaktů pro marketingové účely Prodávajícího.

D

 • Prodávající vyúčtuje Kupní cenu Kupujícímu fakturou s datem splatnosti do 5 dnů ode dne vystavení faktury. Prodávající je oprávněn vystavit Kupujícímu fakturu v den, kdy si Klient Zboží objedná a zašle Kupujícímu fakturu e-mailem.
 • Kupující uhradí Prodávajícímu Kupní cenu na základě vystavené faktury v hotovosti rozvážejícímu řidiči nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávajícího pod variabilním symbolem určeným ve faktuře. 
 • V případě platby Kupní ceny v hotovosti rozvážejícímu řidiči, vystaví řidič Kupujícímu na přijatou částku Kupní ceny s uvedením období, za které Kupující Kupní cenu uhradil.
 • V případě platby Kupní ceny bezhotovostním převodem se Kupní cena považuje za uhrazenou okamžikem jejího připsání na bankovní účet Prodávajícího.
 • V případě prodlení s úhradou Kupní ceny může Prodávající požadovat po Kupujícím zaplacení úroku z prodlení.
 • V případě prodlení s úhradou Kupní ceny může Prodávající odmítnout dodávku objednaného Zboží až do úplné úhrady Kupní ceny za předchozí dodávky Zboží.

E

 • Předplatným se rozumí objednávka Zboží na minimálně 20 pracovních dnů.
 • V případě prodlení s úhradou předplatného nemá Kupující nárok na slevu z Kupní ceny Zboží a Kupní cena Zboží bude Kupujícímu vyúčtována dle plných cen Zboží uvedených v Ceníku.
 • V případě prodlení s úhradou předplatného může Prodávající odmítnout dodávku Zboží až do úplné úhrady za předchozí dodávky Zboží.

F

 • Smluvní strany se dohodly, že jejich vzájemné práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí ust. § 2079 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
 • Kupující a Prodávající shodně uvádějí, že tyto Obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím. Kupující prohlašuje, že je mu znění těchto Obchodních podmínek známo a že je jejich obsah jasný a srozumitelný.
 • Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů z uzavřených kupních smluv je Česká obchodní inspekce. Více informací naleznete na internetových stránkách České obchodní inspekce  www.coi.cz
 • Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 8. 3. 2016.

 

V Třinci 8.3.2016

 

Radim Suszka

www.popapat.cz

Sadova 603, Frýdek-Místek

Kolik denně utratíte za jídlo?
 • Snídaně 50,-
 • Dopolední svačina 30,-
 • Oběd 120,-
 • Odpolední svačina 30,-
 • Večeře 100,-
 • Příprava jídla 30,-
 • Celkem 360,-

Ušetřete čas a energii na přípravu a peníze za nákup surovin.
Zdravé krabičky již od 259 Kč/den s dovozem ZDARMA.


Vybrané příběhy zákazníků

Karel Podnikatel
Zobrazit
Lýdie důchodce
Zobrazit
Lucie Úřednice
Zobrazit
Milan IT technik
Zobrazit

Recenze našich zákazníků

Marcela (Ostrava)
Dobrý den,
chtěla bych pochválit Vaše KRABIČKY- jste spolehliví, jídlo chutné a rozmanité. Při hubnoucím režimu, který jsem zvolila, jdou kila dolů. Nemusím se navíc starat, zda mám to či ono nakoupeno a čas strávený dříve v obchodě a přípravou jídla, mohu nyní věnovat relaxu po mé pracovní vytíženosti. Navíc vím, že jím pestrou a vyváženou stravu.
Marcela, Ostrava
Adéla (Ostrava)

Dobrý den, abych se přiznala, krabičky jsem si objednávala s vidinou, že ne vše zdravé mi bude chutnat. Teď můžu s lehkosti říct, že mé obavy byly zbytečné. Všechny jídla od vás mi chutnají a přešly mne chutě na smažená a nezdravá jídla. Za mne určitě doporučuji.

Robert (Frýdek Místek)

Děkuji za dovoz krabiček, s jídlem jsem naprosto spokojený. Vyhovují mi jak porce tak možnost dovozu na kliku, nemusím tak být vždy u předání. Ze začátku jsem měl trošičku problém zvyknout si na pravidelnost, ale nyní mi to již takto naprosto vyhovuje. Doposud mi téměř vše chutnalo, takže bych rád v odběru pokračoval i v následujícím roce.

zobrazit všechny recenze
Jídelní lístek Sobota 15.06.2024

Na tento den nerozvážíme krabičkovou stravu.

Zobrazit týden Skrýt
Jídelní lístek
Klientská zóna

Zaregistrujte se do naší klientské zóny a získejte přehled nad svými objednávkami.

Zaregistrovat se Skrýt
Klientská zóna

Připravili jsme pro Vás nový web

Připravili jsme pro Vás nový web s rozšířenou nabídkou našich služeb o další produkty. Popapat.cz se mění na značku Popapej.cz.


Pokud chcete zůstat na webu popapat.cz, okno můžete zavřít.
Zavřít okno Přejít na nový web